Integritetspolicy

Inledning

Vi är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar all information och alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. I alla sammanhang när vi behandlar personuppgifter eller annan viktig information vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.

Syfte

Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål till oss.

Mål

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Övergripande riktlinjer

För att du bättre ska förstå hur vi behandlar uppgifter och information om dig redovisar vi nedan våra övergripande riktlinjer och grundläggande principer.

Vilken information behandlas?

Information som du ger oss

Du kan direkt eller indirekt behöva ge oss följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, nära anhöriginformation, bank och kontouppgifter etc.

Information vi samlar in om dig

När du anställs och under din anställning inom koncernen H1 Communication AB samlar vi bl a följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, din röst etc.

Informationen du ger oss är nödvändig för att ingå ett anställningsförhållande med oss.

Vad gör vi med din information?

All data används för att kunna upprätthålla gällande anställningsavtal. Vi behandlar personuppgifter på följande lagliga grunder och för nedanstående syften:

Syfte med behandlingen Laglig grund för
behandlingen
(varför är behandlingen nödvändig)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig.
För att administrera din lön och övrig information gällande din inkomst, skatt etc Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig.
För administration av våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och för statistiska ändamål. Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig och andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslag. Följa tillämplig lagstiftning.

 

Vilka kommer vi eventuellt att dela din information med?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter eller vid följande tillfällen:

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern
  Vid behov kommer vi att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med vårt avtal med dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy.
 • Myndigheter
  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som exempelvis Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på när vi som arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Beställare
  Vissa av våra uppdrag kräver att du lämnar namn, adress samt personnummer för att kunna jobba med uppdraget. När det gäller dessa situationer så säkerställer vi att beställaren är GDPR complient.
 • Avyttring
  Vi kan komma att dela din information till tredje part:

  • Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar. I dessa fall kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
  • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part.

Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia (ett s.k. registerutdrag) och verifiera den information vi har om dig. Det är kostnadsfritt att begära en kopia.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Företagsnamn (Firma): H1 Communication AB
Adress: Box 613
Postnummer: 83127
Ort: Östersund
Kontaktpersoner: Mikael Edin
Telefonnummer: 070-229 07 92
E-postadress: dataskyddsombud@h1.se

Vi har ett dataskyddsombud som kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd. Dataskyddsombudet når du enklast via e-post, dataskyddsombud@h1.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-04-10.