NOC är en drifts- och övervakningsfunktion för mobil-, bredband- och stadsnät. NOC fungerar som ett nav i en driftsorganisation med huvuduppgiften att 24/7/365 övervaka nätet, analysera incidenter och eskalera till rätt instans för felavhjälpning. Kopplat till driftövervakning ingår ofta också ansvar för driftinformationsflödet mot berörda intressenter.

Typiska uppgifter för NOC kan vara:

  • Hantera incidenter genom att analysera inkommande larm från olika övervakningssystem.
  • Analysarbete för att förhindra potentiella tjänstestörande problem och hitta lämpliga lösningar.
  • Eskalera till uppdragsgivare och/eller extern part då incident ej kan avhjälpas med hjälp av tillgängliga system och felavhjälpningsprocesser.
  • Informera uppdragsgivarens kunder och övriga intressenter om aktuell nätstatus.
  • Supportera fälttekniker under pågående felavhjälpning och vid planerade arbeten i nätet.
  • Identifiera och föreslå förbättrade arbetsprocesser och rutiner till uppdragsgivare för att ytterligare förbättra kundnöjdheten.
  • Att under servicefönster assistera uppdragsgivare vid planerade åtgärder i produktionssatt nät eller tjänst.

GDPR och certifiering i ISO 27001 (standard för ledningssystem för informationssäkerhet) har förändrat arbetssättet på lednings-, process- och operativ nivå.

 

1. För ledningen

På ledningsnivå ligger idag stort fokus på kontinuerligt medvetandegörande, informationsklassning och riskhantering. I artikeln att skydda kundens viktigaste tillgång beskrivs de viktigaste delarna av informationssäkerhetsarbete ur ett ledningsperspektiv.

 

2. I arbetsprocesser

I processperspektivet är den viktigaste förändringen noggrannare rutiner och instruktioner för att lagra och rensa data. GDPR sätter kraven för personuppgifter och en naturlig utgångspunkt för generellt informationssäkerhetsabete är att bara hantera och lagra nödvändig data, att alltid ställa sig frågan; ”Varför hanterar vi egentligen den här informationen?”. Informationssäkerhetsarbetet har också ökat kravet på kvalitet i dokumentation för bättre struktur och spårbarhet av information.

 

3. Under operativ produktion

En förbättrad administrativ säkerhet påverkar i första hand operativ produktion. Viktiga delar är väl utarbetade och förankrade policys, till exempel ”Clean Desk Policy”, informationssäkerhetspolicy och strikta rutiner för tillträde till lokaler. För att säkra efterlevnad är kontinuerlig kunskapsspridning och medvetandegörande väsentligt. Genom att använda e-learning för all säkerhet- och informations-hanteringsutbildning kvalitetssäkras att medarbetare alltid har rätt kunskap vilket också förändrat enskilda medarbetares arbetssätt. I artikeln höja kvaliteten, förbättra flexibiliteten och samtidigt sänka kostnaden beskrivs fördelarna med e-learning för en tjänsteproducerande verksamhet.

NOC är en driftskritisk tjänst där förmågan att leverera hög kvalitet bygger på hög kompetens hos operatören och effektiva, strukturerade och kommunicerade rutiner och processer. För att säkerställa att det finns på plats finns ovärderligt stöd i ett ledningssystem. Genom att låta en tredje part certifiera sin efterlevnad garanteras också att ”ständiga förbättringar” alltid sker då det är ett certifieringskrav.

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.