Personvernpolicy

 

Innledning

Vi er opptatt av personvernet ditt og behandler all informasjon og alle personopplysninger i tråd med gjeldende lover og regler. I alle situasjoner der vi behandler personopplysninger eller annen viktig informasjon, benytter vi egnede tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, spredning, endring eller ødeleggelse av informasjonen.

Formål

Formålet med denne personvernpolicyen er å forklar hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Vi forteller også om rettighetene dine og hvordan du går frem hvis du har synspunkter eller vil sende oss en klage.

Mål

Vårt mål er at du skal følge deg trygg på at personvernet ditt respekteres, og på at personopplysningene dine blir behandlet på korrekt måte. Alle personopplysninger skal behandles varsomt og i tråd med gjeldende lovverk.

Overordnede retningslinjer

For at du bedre skal forstå hvordan vi behandler opplysninger (informasjon, data) om deg, presenterer vi her våre overordnede retningslinjer og grunnleggende prinsipper.

Hva slags informasjon blir behandlet?

Informasjon du gir oss

Du kan ha behov for å gi oss følgende informasjon, enten direkte eller indirekte:

 • Person- og kontaktopplysninger Navn, fødselsdato, personnummer, e-postadresse, mobiltelefonnummer, informasjon om pårørende, bank- og kontoopplysninger osv.

Informasjon vi samler inn om deg

Når du ansettes, og så lenge du er ansatt i konsernet H1 Communication AB, samler vi bl.a. inn følgende informasjon:

 • Person- og kontaktopplysninger Navn, fødselsdato, personnummer, e-postadresse, mobiltelefonnummer, stemmen din osv.

Opplysningene du gir oss, er nødvendige for at du skal inngå et ansettelsesforhold med oss.

 

Hva gjør vi med informasjonen din?

Samtlige data brukes for å kunne opprettholde gjeldende arbeidsavtale. Vi behandler personopplysninger på følgende rettslige grunnlag, og til følgende formål:

Behandlingens formål Rettslig grunnlag for behandlingen
(hvorfor behandlingen er nødvendig)
For å bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine. Utføre forpliktelser i henhold til avtalen vi har inngått med deg.
For å administrere lønn og annen informasjon om inntektene dine, skattetrekk osv. Utføre forpliktelser i henhold til avtalen vi har inngått med deg.
For å administrere tjenestene våre og for vår interne virksomhet, herunder feilsøking, dataanalyser og testing, og for statistiske formål. Utføre forpliktelser i henhold til avtalen vi har inngått med deg, og andre berettigede interesser.
For å følge relevant lovgivning, for eksempel regnskapsloven. Følge gjeldende lovverk.

 

Hvem kan vi komme til å dele informasjonen din med?

Vi kan overføre til eller dele informasjonen din med utvalgte tredjeparter. Vi iverksetter alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et egnet beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike utvalgte tredjeparter. Vi kan komme til å dele informasjonen din med følgende parter eller i følgende tilfeller:

 • Leverandører og underleverandører, for eksempel selskaper i konsernet vårt 
  Ved behov vil vi dele personopplysningene dine med leverandører eller underleverandører for å kunne utføre våre forpliktelser i samsvar med avtalen med deg, og for andre formål som fremgår av denne personvernpolicyen.
 • Myndigheter
  Vi kan komme til å oppgi nødvendig informasjon til myndighetene, for eksempel politiet eller skattemyndighetene, dersom vi er forpliktet til det ifølge loven, eller hvis du har godtatt at vi gjøre det. Som arbeidsgiver kan vi for eksempel ha en rettslig forpliktelse til å oppgi informasjon i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Bestiller
  Noen av oppdragene våre krever at oppgir navn, adresse og personnummer for å kunne utføre arbeidet. I slike situasjoner vil vi forsikre oss om at bestilleren overholder personvernforordningen (GDPR).
 • Avhending
  Vi kan komme til å dele opplysningene dine med en tredjepart:

  • Hvis vi selger eller kjøper en virksomhet eller aktiva. I slike tilfeller vil vi gi personopplysningene dine til en potensiell selger eller kjøper av en slik virksomhet eller slike aktiva.
  • Hvis en vesentlig del av aktivaene våre oppbevares av en tredjepart.

Merk at vi aldri vil selge personopplysningene dine til en tredjepart.

Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Vi prøver alltid å sørge for at dataene dine behandles innenfor EU-/EØS-området. I visse situasjoner kan dataene dine likevel bli overført til og behandlet i land som ligger utenfor EU-/EØS-området, av et selskap i vårt konsern eller av en annen leverandør eller underleverandør. Ettersom vi er fast bestemt på alltid å beskytte dataene dine, vil vi iverksette alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå som tilsvarer den beskyttelsen som tilbys i EU/EØS.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil lagre dataene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre avtalte forpliktelser overfor deg, og så lenge det kreves av lovbestemte oppbevaringstider.

Din rett til innsyn, rettelser og sletting

 • Rett til innsyn i opplysningene dine
  Du kan be om en kopi av informasjonen vi har om deg, for å bekrefte den. Det koster ingenting å be om en slik kopi.
 • Rett til retting
  Du har rett til å korrigere feil eller ufullstendig informasjon om deg selv.
 • Rett til sletting (“rett til å bli glemt”) 
  Du har rett til å be om sletting av personopplysningene dine så lenge opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet det ble samlet inn. Det kan imidlertid være at vi har rettslige forpliktelser som hindrer oss i å slette deler av opplysningene dine med en gang. Slike forpliktelser kommer fra regnskaps- og skattelovgivningen. I så fall vil vi blokkere opplysningene vi er forpliktet til å ta vare på, slik at de ikke kan brukes til andre formål enn å oppfylle slike rettslige forpliktelser.

 

Kontakt oss

Foretaksnavn (Firma): H1 Communication AB
Adresse: Box 613
Postnummer: 83127
Sted: Östersund
Kontaktpersoner: Mikael Edin
Telefonnummer: 070-229 07 92
E-postadresse: dataskyddsombud@h1.se

Vi har utnevnt et personvernombud som kan gi mer informasjon om hvordan vi jobber med personopplysninger og personvern. Det er lettest å få kontakt med personvernombudet via e-post: dataskyddsombud@h1.se

Personvernpolicyen ble sist oppdatert 2018-04-10.