Aktieägare kallas härmed till extrabolagsstämma onsdagen den 3 september 2014 klockan 10.00 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund.

Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 28 augusti 2014, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast klockan 15.00 tisdagen den 2 september 2014 under adress H1 Communication AB, attn: Mattias Lööv, Öneslingan 5, 832 51 Frösön, per telefon 0771-242526, eller via e-post till mattias.loov@h1.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier av respektive aktieslag.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före 28 augusti 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av protokollförare vid stämman
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Beslut om minskning av aktiekapital genom indragning av aktier i H1 Communication AB (publ)
 9. Beslut om ökning av aktiekapital genom fondemission i H1 Communication AB (publ)
 10. Övriga frågor
 11. Extrastämmans avslutande

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet samt ökning av aktiekapitalet återfinns på bolagets hemsida www.h1.se. Gällande bolagets ekonomiska ställning hänvisas till www.h1.se samt till kommande kvartal och halvårsrapport den 15 augusti 2014 för H1 Communication AB (publ).

Bilagor

 • Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital
 • Styrelsens förslag till beslut om fondemission

 

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital i H1 Communication AB (publ) 556730-0610

Styrelsen i H1 Communication AB föreslår bolagsstämman att besluta om minskning av aktiekapitalet med 1.336.161,52288 kr. Minskningen ska ske med indragning av totalt 4.014.040 B aktier enligt nedan:

Investa Företagskapital AB 4.014.040 B aktier

Ovanstående ägare äger rätt att lösa in 4.014.040 st ägda B aktier. Totalt för samtliga aktier ska 4.816.848 kr betalas vilket utgör en överkurs om 3.480.686,47712 kr. Anmälan om inlösen ska ske inom 2 veckor från beslutet. Återbetalningen ska ske när beslutet är registrerat hos Bolagsverket. Skälet till att minskningen riktar sig till en ägare är att ägaren inte längre ska vara kvar i bolaget.

Bolagets nuvarande aktiekapital om 4 531 246,354000 kr ska minskas med 1.336.161,52288 kr till 3.195.084,83112 kr.

 

Styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapital genom fondemission i H1 Communication AB (publ) 556730-0610.

Styrelsen i H1 Communication AB föreslår bolagsstämman att besluta om ökning av aktiekapitalet genom fondemission under förutsättning att minskningen enligt ovan genomförs. Fondemissionen ska genom anspråktagande av fritt eget kapital öka aktiekapitalet med 1.378.103,39488 kr genom utgivande av 1.672.776 antal A aktier och 2.341.264 antal B aktier. Varje aktieägare har rätt att få aktier i förhållande till sitt tidigare innehav. En befintlig aktie ger rätt till 0,41819 ny akti inom samma serie och i förhållande till tidigare innehav. Avstämningsdagen ska vara 10 arbetsdagar efter registreringen hos Bolagsverket.

Bolagets aktiekapital om 3.195.084,83112 kr ska ökas med 1.336.161,52288 till 4.531.246,354000 kr.

Ovanstående förslag till beslut om minskning och ökning genom fondemission innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskas.

H1 Communication AB (publ)

Styrelsen