Aktieägarna i H1 Communication AB, 556730-0610

Kallas härmed till årsstämma tisdag den 3 april 2018 klockan 10.00-10.30 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund.

Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 26 mars 2018, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast klockan 15.00 tisdag den 27 mars 2018 under adress H1 Communication AB, attn: Mattias Lööv, Öneslingan 5, 832 51 Frösön, eller via e-post till mattias.loov@h1.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier av respektive aktieslag.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 26 mars 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av protokollförare vid stämman
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut angående
  • a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  • c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
  • d. Avstämningsdag för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
  • e. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 10. Val av styrelse samt revisor.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 12. Val av nomineringskommitté
 13. Övriga frågor
 14. Stämmans avslutande

 

Huvudsakliga förslag på stämman

Avstämningsdag för eventuell vinstutdelning, p 9 d på dagordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utdelning för verksamhetsåret 2017 lämnas med 0,38 kr per aktie. Utdelningsbeloppet ska utbetalas kontant den 10 april 2018. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 5 april 2018.

 

Val av styrelse och revisor, p 11 på dagordningen

Det finns en vakans i styrelsen sedan den 26 februari 2018 då Johan Karlsson avgick. Valkommitténs förslag är att sittande styrelseledamöter kvarstår för en period till. Ledamöterna är Tom Pripp (ordförande), Mattias Lööv, Patric Huczkowski och Mona Rydén.

Valkommittéen föreslår vidare att Grant Thornton AB fortsätter som bolagets revisor, med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor.

 

Beslut om bemyndigande, p 12 på dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Nyemission får endast genomföras om det kan ske utan att bolagsordningen måste ändras.

Klicka här för att se Bilaga 2, Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (pdf)

 

Beslut om val av nomineringskommitté, p 13 på dagordningen

Val av nomineringskommitté. Kommitténs uppgift skall inför varje årsstämma vara att lämna:

 • förslag till val av ordförande vid stämman
 • förslag till val av styrelseledamöter
 • förslag till val av styrelseordförande
 • förslag till styrelsearvoden
 • förslag till val av revisor samt revisorsarvode
 • förslag till hur nomineringsprocessen inför nästa årsstämma skall genomföras

Kommittén skall även kunna nominera kandidater inför en extra bolagsstämma om man finner det behövligt.

Styrelsen föreslår att kommittén består av två representanter för den största aktieägaren, sett till röstetalet, i bolaget, per sista bankdagen i januari året för årsstämman.

________________

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, samt fullständiga villkor, finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds kostnadsfritt till de som anmäler till bolaget att de önskar erhålla sådan information.