Aktieägarna i H1 Communication AB, 556730-0610

Kallas härmed till årsstämma tisdag den 24 maj 2021 klockan 14.00-14.30 i bolagets lokaler på Önevägen 7, 832 51 Frösön.

Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 14 maj 2021, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast klockan 15.00 onsdag den 12 maj 2021 under adress H1 Communication AB, attn: Mattias Lööv, Öneslingan 7, 832 51 Frösön, eller via e-post till mattias.loov@h1.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer på dagtid, antal biträden och antal aktier av respektive aktieslag.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredag den 14 maj 2021, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Den tillfälliga lagstiftning som trädde i kraft den 15 april 2020 gör det möjligt för bolagets styrelse att ordna poströstning. Detta innebär att aktieägare, som inte vill delta på stämman personligen eller ställa ut fullmakt enligt ovan, kan poströsta. Vänligen notera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste ha skett i enlighet med kallelsen även vid nyttjande av fullmakt eller poströstning. 

Formulär för poströstning tillhandahålls av bolaget. Kontakta mattias.loov@h1.se.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av protokollförare vid stämman
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut angående
  1. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
  4. Avstämningsdag för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelse samt revisor.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 13. Val av nomineringskommitté
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

 

Huvudsakliga förslag på stämman

Avstämningsdag för eventuell vinstutdelning, p 9 d på dagordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2020 med 0,06 kr / aktie, totalt 575 911,80 kr. Styrelsen föreslår den 26 maj 2021 som avstämningsdag och den 31 maj 2021 som utbetalningsdag.

 

Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden, p 10-11 på dagordningen

Valkommitténs förslag är att sittande styrelseledamöter kvarstår för en period till. Ledamöterna är Tom Pripp (ordförande), Mattias Lööv, Patric Huczkowski och Mona Silfver.

Valkommittéen föreslår vidare att Grant Thornton AB fortsätter som bolagets revisor, med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor.

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 pbb för innevarande räkenskapsår (2021) till ledamot som inte är anställd i koncernen, till ledamot som är anställd i koncernen ska ingen ersättning utgå. Till styrelsens ordförande föreslås ersättning utgå med 2 pbb. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

Beslut om bemyndigande, p 12 på dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Nyemission får endast genomföras om det kan ske utan att bolagsordningen måste ändras.

 

Beslut om val av nomineringskommitté, p 13 på dagordningen

Val av nomineringskommitté. Kommitténs uppgift skall inför varje årsstämma vara att lämna:

 • förslag till val av ordförande vid stämman
 • förslag till val av styrelseledamöter
 • förslag till val av styrelseordförande
 • förslag till styrelsearvoden
 • förslag till val av revisor samt revisorsarvode
 • förslag till hur nomineringsprocessen inför nästa årsstämma skall genomföras

 

Kommittén skall även kunna nominera kandidater inför en extra bolagsstämma om man finner det behövligt.

Styrelsen föreslår att kommittén består av två representanter för den största aktieägaren, sett till röstetalet, i bolaget, per sista bankdagen i januari, året för årsstämman.

________________

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds kostnadsfritt till de som anmäler till bolaget att de önskar erhålla sådan information.