Den 10 mars 2015 offentliggjorde Panoster Investment AB (”PANOSTER”) ett kontanterbjudande på samtliga aktier i H1 Communication AB (publ) (”H1”). Erbjudandet kompletterades med en Erbjudandehandling den 13 mars 2015.

Efter accepttidens utgång och sammanställning av antalet aktieägare per den 17 april 2015, kan styrelsen i H1 konstatera att antalet aktieägare utgörs av en sådan begränsad krets att det inte lägre är försvarbart att fortsätta vara listad på Aktietorget. Styrelsen har därför beslutat om avnotering av H1 Communication AB (publ). Sista handelsdag för aktien blir den 8 maj 2015.
Information till aktieägarna kommer i ett första skede tillhandahållas brevledes, i andra hand via eventuell framtida anordnad webbplats.

För vidare information kontakta:

VD Mattias Lööv, mattias.loov@h1.se alt 0771-24 25 26