Panoster Investment AB (”PANOSTER”) lämnade den 10 mars 2015 ett kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (”H1”) att överlåta samtliga sina aktier i H1 till PANOSTER till ett pris av 3,00 kronor kontant per aktie. PANOSTER utkom vidare med en ”Erbjudandehandling” den 13 mars 2015 vari acceptfristen i erbjudandet inleddes den 13 mars 2015.

Styrelsen har anlitat BDO Corporate Finance (”BDO”) att biträda styrelsen i samband med utvärderingen av erbjudandet och BDO har analyserat företaget och producerat en ”Fairness opinion” per den 18 mars 2015, om skäligheten i budet. Denna ”Fairness opinion” presenteras som bilaga till denna Pressrelease in sin helhet. BDO har angivit följande slutsats:

”Med beaktande av det ovan anförda och andra omständigheter BDO anser vara relevanta är det BDOs bedömning, per dagen för detta utlåtande, att Erbjudandet till aktieägare inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i H1.”

Styrelsen i H1 instämmer med BDOs bedömning om att budet inte kan anses skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i H1.

Styrelseledamöterna Mattias Lööv, Mona Rydén och Patric Huczkowski har inte deltagit i styrelsens utvärdering med anledning av att de är indirekt delägare i PANOSTER.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Wakéus, styrelseordförande
E-post: niklas.wakeus@opexi.com
Tel. +46 70 348 63 37