– Vår strategi för lönsamhet och tillväxt har gett resultat!

Väsentliga händelser under 2012

H1 har för 2012 nått ett resultat före skatt om 0,4 Mkr att jämföra med föregående års resultat om -7,0 Mkr, dvs en resultatförbättring om 7,4 Mkr.

Redan under 2011 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare H1 hade genomförts med framgång. Under 2012 har detta realiserats i det löpande synliga resultatet. Omkostnadsprocenten har under 2012 uppgått till 34% istället för 43% under 2011.

Under våren genomförde H1 en företrädesemission vilket tillförde bolaget 1,68 Mkr.
Sedan juni månad har bolaget löpande haft en successiv ökning av intäkterna i förhållande till samma perioder 2011.

Tillväxten under 2012, liksom 2011 har varit lägre än föregående år. Minskningen av intäkterna härrör till största del av successiva avvecklingen av olönsamma affärer inom affärsområdet Telesales.

 

Nettoomsättningen 

H1 koncernens femte räkenskapsår har utmärkts av en stabiliserande omsättning med en underliggande positiv trend avseende nyförsäljning. Nettoomsättningen uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,7 MSEK från föregående år.

Resultat

Resultatet för koncernen 2012 uppgick till 0,4 MSEK, en ökning med 7,4 MSEK från föregående räkenskapsår. Resultatet har utfallit enligt förväntningarna med en positiv underliggande trend avseende resultatutvecklingen.


Koncernens kassaflöde

Kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till 0,3 MSEK i jämförelse med 0,5 MSEK för föregående år.
Det operativa kassaflödet uppgick till 4,3 MSEK i jämförelse med -3,0 MSEK under föregående år.

För vidare information se bifogad rapport Bokslutskommunike H1 2012