Bokslutskommuniké 2013

– Vår strategi för lönsamhet och tillväxt har gett resultat!

Väsentliga händelser under 2013

Under 2013 har H1 tillsammans med kunder och medarbetare fortsatt utveckla tjänsterna inom kundservice, teknisk support och Svarsservice.

2013 har resulterat i ett starkt kassaflöde vilket i huvudsak har nyttjats till att i förtid minska skuldsättningen för koncernen. Totalt har skulderna minskats med 5,7 Mkr under året. Nettoomsättningen under 2013 uppgick till 98,1 Mkr (att jämföra med 93,1 Mkr 2012) vilket är 5,4 % mer än föregående år. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdena kundtjänst och teknisk support.

Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick för helåret 2013 till 32,8 % mot 34,1 % under föregående år.

Framtid

I slutet av januari erhöll H1 uppsägning av två stycken kundavtal vilket leder till produktionsanpassningar. Intäktsmässigt så minskar 2014 års intäkter med 8–9 Mkr i jämförelse med 2013 av denna anledning.
Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser.

Koncernens intäkter

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 24,8 Mkr (24,3) vilket var en ökning med 2,1 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör främst till ökade intäkter inom affärsområdet Kundtjänst och teknisk support.

Resultat

Resultat för fjärde kvartalet uppgick till 0,8 Mkr före skatt i jämförelse med 0,2 Mkr för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand på förbättrad bruttomarginal.

Koncernens kassaflöde 

Kassaflödet för perioden uppgick till 1,0 Mkr i jämförelse med 1,7 Mkr för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 1,8 Mkr. Under föregående år och kvartal skedde ingen amortering av skulder. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,3 Mkr i jämförelse med 1,7 Mkr för föregående period och år.

För vidare information se bifogad rapport H1 Bokslutskommunike 2013