Viktiga händelser under 2014


Nettoomsättningen 
under 2014 uppgick till 93,3 MSEK (98,1) vilket var en minskning med 4,9 % i jämförelse med föregående år.

Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 35,3% mot 32,8% under 2013. Ökade fast omkostnader i procent går i första hand att härleda till minskade intäkter och ökad marknadsföring.

  • ÐTrots en något lägre nettoomsättning än förra året förbättrar vi både resultatet och bruttomarginalen. Trenden är positiv då 2014 avslutades med förstärkta affärsvolymer, säger Mattias Lööv, VD på H1 Communication Ab (publ).

Framtiden:
Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. H1 kommer bibehålla sin fokusering på nyförsäljning, fortsatta effektiviseringar och kvalitetshöjande åtgärder inom löpande produktion.

Riskmässigt ligger det stor farhåga i att regeringen framlägger att arbetsgivaravgiften för yngre skall höjas. Vid ett sådant beslut påverkar det detta H1 med ca 3,0 Mkr på rullande 12 månader. Våra koncernbolag utanför Sverige bedöms dock inte påverkas negativt av detta.

Koncernens intäkter:
Intäkterna för 2014 uppgick till 93,3 MSEK (98,1) vilket var en minskning med 4,9 % i jämförelse med föregående år.

Koncernens Resultat:
Resultat för 2014 uppgick till 3,0 MSEK före skatt i jämförelse med 1,2 MSEK med föregående år. Lönsam- hetsförändringen härör i första hand från genomförda produktionsanpassningar under våren 2014.

Koncernens kassaflöde:
Kassaflödet för 2014 uppgick till minus 79 TSEK i jämförelse med plus 16 TSEK för föregående år. Årets kassaflöde innehåller inlösen av aktier om 4,8 Mkr samt amorteringar av 0,8 MSEK mot föregående års amorteringar om 5,7 MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till 6,2 MSEK för 2014 mot 5,2 MSEK under föregående år.

För ytterligare information se bifogad kommuniké eller kontakta: 

 Ladda ned Bosklutskommunikén 

Mattias Lööv, VD, H1 mattias.loov@h1.se, tel: 0771-24 25 26.