– Flaggningsmeddelanden med anledning av Panoster Investment ABs bud på H1 Communication AB (publ)

Den 10 mars 2015 offentliggjorde Panoster Investment AB (”PANOSTER”) ett kontanterbjudande på samtliga aktier i H1 Communication AB (publ) (”H1”). Erbjudandet kompletterades med en Erbjudandehandling den 13 mars 2015.

Efter Erbjudandehandlingens publicerande har PANOSTER förvärvat 1.929.462 st B-aktier av Saminvest Mitt AB (”SAMINVEST”) till ett kontantpris om 3 kr per st i enlighet med de villkor som återfinns i Erbjudandehandlingen. Denna del utgör 20,1% av kapitalet i H1.

Utöver ovanstående har PANOSTER från Erbjudandet erhållit accept om ytterligare 5,5 % av aktierna i H1. Detta gör att PANOSTER i nuläget har sammantaget avtalat om accept alt förvärvat aktier motsvarande ca 73,7% av aktierna och ca 88,1% av rösterna i H1.

Via pressmeddelande daterat 2015-02-19 har SAMINVEST träffat en överenskommelse om inlösen och makulering av sina återstående 500.004 st A-aktier vid kommande årsstämma, till ett pris om 1,50 kr per st.

Med anledning av PANOSTERS förvärv av 1.929.462 st B-aktier i H1 sker följande flaggningsmeddelanden:

  • Saminvest Mitt AB minskar sin ägarandel från 25,3% till 5,2% samt röststyrkan från 15,2% till 11,0%
  • Panoster Investment AB ökar sitt ägande från 0% till 20,1% samt röststyrkan till 4,2%

För vidare information kontakta:

VD Mattias Lööv, mattias.loov@h1.se alt 0771-24 25 26.