Överenskommelse har träffats med Saminvest Mitt AB om inlösen av 500.004 st A-aktier till ett pris om 1,50 kr/st för att därefter makulera de inlösta A-aktierna. Avsikten är att beslut om detta tas vid ordinarie årsstämma i H1 Communication AB (publ) den 23:e april 2015.

Syftet med återköpet är att konsolidera ägandet och därmed minska antalet utestående aktier.

–Saminvest har varit en god affärspartner och en viktig investerare i H1 för att åstadkomma vår målsättningar att växa till en ledande nordisk aktör inom contactcenterbranschen. Vi respekterar Saminvests önskan om att inlösa de aktuella A-aktierna samtidigt som vi gör bedömningen att bolaget gör rätt i att göra denna affär och därigenom minska antalet utestående och ej listade A-aktier, säger Mattias Lööv, VD på H1 Communication Ab (publ).

Kommande kallelse till årsstämman, vilket äger rum den 23:e april, kommer omfatta ett formellt förslag till inlösen av 500.004 st A-aktierna samt förslag till en fondemission för att därigenom återställa aktiekapitalet efter genomförd inlösen. Totalt kommer Saminvest att erhålla en likvid om 750.006 SEK. Erbjudandet till Saminvest om inlösen innefattar ej rätt till vid stämman eventuell beslutad aktieutdelning för 2014.

För ytterligare information kontakta: 

Mattias Lööv, VD, H1 mattias.loov@h1.se, tel: 0771-24 25 26.