Viktiga händelser under andra kvartalet 2014

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 22,6 Mkr (att jämföra med 24,8 Mkr andra kvartalet 2013) vilket är 8,9 % mindre än föregående års andra kvartal. Minskningen härrör i första hand från två förlorade kundkontrakt vilket tidigare har kommunicerats.

Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 35,4 % mot 35,0 % under kvartal två föregående år. Ökad omkostnadsprocent härleds till marknadsföringskostnader samt en lägre nettoomsättning i förhållande till omkostnader. I realiteten har omkostnaderna minskat med 0,7 Mkr för kvartal två i jämförelse med föregående år och kvartal.

Nyförsäljningen under andra kvartalet har gått enligt förväntan vilket under hösten 2014 kan kompensera delar av tidigare kommunicerade minskningar.

Historiskt har vi besvärats av en negativ säsongsvariation under det andra kvartalet men i år gör vi det bästa andra kvartalet någonsin gällande resultatet, dessutom har vi en positiv utveckling av kassaflödet, säger Mattias Lööv, VD på H1 Communication Ab (publ).

 

Framtiden:
Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. H1 kommer bibehålla sin fokusering på nyförsäljning, fortsatta effektiviseringar och kvalitetshöjande åtgärder inom löpande produktion och lönsamhetsförbättrande åtgärder. I det fall som oppositionen i Sverige vinner valet och genomför förslaget om att höja arbetsavgivaravgifterna för unga kommer det att få väsentlig inverkan på personalkostnaderna. På rullande 12 månader skulle det ge ökade produktionskostnader om 3 Mkr per år. För att hantera detta kan det bli så att även H1 kommer att titta på ett utomnordiskt alternativ för delar av verksamheten.

Koncernens intäkter:
Intäkterna för kvartalet uppgick till 22,6 MSEK (24,8) vilket är en minskning med 8,9% i jämförelse med samma kvartal föregående år. Minskningen härrör i första hand till två förlorade kundkontrakt.

Resultat:
Resultat för kvartalet uppgick till 0,3 MSEK före skatt i jämförelse med minus 0,8 MSEK för samma kvartal föregående år. Under H1:s historia så är detta det bästa kvartal två som har presterats gällande resultat.

Koncernens kassaflöde:
Kassaflödet för perioden uppgick till 3,6 MSEK i jämförelse med minus 25 TSEK för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 0,2 MSEK i jämförelse med 1,1 MSEK för föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 1,1 MSEK i jämförelse med 0,1 MSEK för föregående period och år.

 

För ytterligare information se bifogad halvårsrapport eller kontakta: 

H1 Kvartalsrapport andra kvartalet 2014

Mattias Lööv, VD, H1 mattias.loov@h1.se, tel: 0771-24 25 26.