Viktiga händelser under tredje kvartalet 2014

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 20,3Mkr (att jämföra med 23,3 Mkr tredje kvartalet 2013) vilket är 12,9 % mindre än föregående års tredje kvartal. Lägre intäkter uppvisas med anledning av lägre volymer i juli och augusti än beräknat samtidigt som två tidigare kunder nu är helt utfasade.

Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 36,9 % mot 29,7 % under kvartal tre föregående år. Ökade omkostnader går i första hand att härleda till ökad utbildning och marknadsföring samt lägre intäkter under perioden september-augusti.

Intäkterna under september månad har legat något över förväntningarna.

Under tredje kvartalet har bolaget via en extra bolagsstämma löst in 4 014 040 st B-aktier för 1,20 kr per st.

– Trots ett något svagare tredje kvartal förbättrar vi bruttomarginalen. Trenden är också positiv då tredje kvartelt avslutades med förstärkta affärsvolymer, säger Mattias Lööv, VD på H1 Communication Ab (publ).

Framtiden:
Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser.

H1 kommer bibehålla sin fokusering på nyförsäljning, fortsatta effektiviseringar och kvalitetshöjande åtgärder inom löpande produktion och lönsamhetsförbättrande åtgärder. Tredje kvartalet avslutades med affärsvolymer något över förväntan vilket har hållit i sig in i oktober.

Koncernens intäkter:
Intäkterna för kvartalet uppgick till 20,3MSEK (23,3) vilket var en minskning med 12,9 % i jämförelse med samma kvartal föregående år.

Resultat:
Resultat för kvartalet uppgick till 1,0 MSEK före skatt i jämförelse med 2,0 MSEK för samma kvartal föregående år. Minskningen beror i första hand på mindre affärsvolym.

Koncernens kassaflöde:
Kassaflödet för perioden uppgick till -5,0 MSEK i jämförelse med -0,9 MSEK för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 0,2 MSEK samt utbetalning om 4,8 Mkr i samband med inlösen av aktier.

Under föregående år och period uppgick amorteringarna till 0,9 MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till 1,8 MSEK för perioden mot 2,8 MSEK under föregående år och period.

Ladda ner rapporten här