Panoster Investment AB (”PANOSTER”) har idag den 10 mars 2015 offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (”H1”) om att överlåta samtliga sina aktier i H1 till PANOSTER till ett pris av 3,00 kronor kontant per aktie i H1 (”Erbjudandet”).

PANOSTER har angett att en erbjudandehandling kommer offentliggöras den 13 mars 2015 med inledningen av acceptfristen samma dag. Vidare har PANOSTER preliminärt angett att acceptfristen förväntas avslutas omkring den 10 april 2015.

Av pressmeddelandet från PANOSTER framgår att aktieägare i H1, vilka tillsammans innehar 6 562 895 aktier, motsvarande cirka 68,4 procent av aktierna och 85,3% av rösterna i H1, enligt avtal med PANOSTER har förbundit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta sina aktier till PANOSTER i Erbjudandet.

Styrelsen avser att senast två veckor före acceptfristens utgång återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning.

Styrelseledamöterna Mattias Lööv, Mona Rydén och Patric Huczkowski deltar inte i styrelsens utvärdering med anledning av att de är indirekt delägare i PANOSTER.

PANOSTER anger i erbjudandet att de har för avsikt att fortsätta utveckla H1 i samma anda som tidigare. PANOSTER förutser heller inte några effekter av Erbjudandets genomförande för kunder eller anställda vid de platser där H1 idag bedriver verksamhet.

Östersund den 10 mars 2015
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Wakéus, Ordförande
E-post: niklas.wakeus@opexi.com
Tel. +46 70 348 63 37

Mattias Lööv, CEO
E-post: mattias.loov@h1.se
Tel. +46 70 626 79 10