Kallas härmed till årsstämma torsdag den 17 april 2014 klockan 10.00-12.00 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund.

Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 10 april 2014, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast klockan 15.00 måndagen den 14 april 2014 under adress H1 Communication AB, attn: Mattias Lööv, Öneslingan 5, 832 51 Frösön, per telefon 0771-242526, eller via e-post till  mattias.loov@h1.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier av respektive aktieslag.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdag den 10 april 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av protokollförare vid stämman
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut angående
  * Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  * Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  * Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11.  Val av styrelse samt revisor.
12.  Bemyndigande till styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
13.  Val av nomineringskommitté
14.  Övriga frågor
15.  Stämmans avslutande

 

 

Huvudsakliga förslag på stämman

Val av styrelse och revisor, p 11 på dagordningen

 

 • Valkommitténs förslag är att styrelsen minskas med två ledamöter och övriga sittande styrelseledamöter kvarstår för en period till. Ledamöterna för kommande år är följande:

 

Ordförande

 • Niklas Wakéus född 1964, ledamot sedan 2009, VD Opexi, eget och närståendes innehav i bolaget är 100 000 a-aktier och 258 383 b-aktier.

 

 

Ledamöter

 • Patric Huczkowski född 1966, ledamot sedan 2008, HR chef och ingår i koncernledningen, eget och närståendes innehav i bolaget är 389 999 a-aktier och 123 778 b-aktier.
 • Johan Karlsson född 1965, ledamot sedan 2008,VD Pressdata, eget och närståendes innehav i bolaget är 200 000 a-aktier och 566 270 b-aktier.
 • Mattias Lööv född 1971,CEO, eget och närståendes innehav i bolaget är 100 000 a-aktier och 862 982 b-aktier
 • Tom Pripp född 1963, ledamot sedan 2008, advokat, eget och närståendes innehav i bolaget är 24 083 b-aktier.
 • Mona Rydén född 1979, ledamot sedan 2008, COO och ingår i koncernledningen, eget och närståendes innehav i bolaget är 315 002 a-aktier och 162 915 b-aktier.

 

Valkommittéen föreslår vidare att Grant Thornton AB fortsätter som bolagets revisor, med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor.

 

Beslut om bemyndigande, p 12 på dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Nyemission får endast genomföras om det kan ske utan att bolagsordningen måste ändras.

 

Beslut om val av nomineringskommitté, p 13 på dagordningen

Val av nomineringskommitté. Kommitténs uppgift skall inför varje årsstämma vara att lämna:

 • förslag till val av ordförande vid stämman
 • förslag till val av styrelseledamöter
 • förslag till val av styrelseordförande
 • förslag till styrelsearvoden
 • förslag till val av revisor samt revisorsarvode
 • förslag till hur nomineringsprocessen inför nästa årsstämma skall genomföras

 

Kommittén skall även kunna nominera kandidater inför en extra bolagsstämma om man finner det behövligt.

Styrelsen föreslår att kommittén består av representanter för de fyra största aktieägarna, sett till röstetalet, i bolaget, per sista bankdagen i januari året för årsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, samt fullständiga villkor, finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds kostnadsfritt till de som anmäler till bolaget att de önskar erhålla sådan information.