Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2013 och att årets resultat om 12 758 551 kr balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelseval och arvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska minska antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen skall fortsättningsvis bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) omvaldes styrelseledamöterna Niklas Wakéus, Patric Huczkowski, Johan Karlsson, Mattias Lööv, Tom Pripp och Mona Rydén. Peter Gullander och Jörgen Larsson återväljs således inte. Beslutet fattades i enlighet med det förslag valkommittén lämnat.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Niklas Wakéus till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med två prisbasbelopp till ordförande, till respektive ledamot som ej uppbär lön från bolaget uppgår arvodet till ett prisbasbelopp.

Beslut och Bemyndiganden vid årsstämman

– Beslut om bemyndigande för styrelsen intill nästa årsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Bemyndigandet skall gälla fram till och med dag före nästa ordinarie årsstämma.

– Beslut om att nomineringskommittén skall bestå av de fyra röstmässigt största aktieägarna i januari månad före årsstämman.

– Årsstämman beslutade att Grant Thornton AB med huvudansvarig revisor Mattias Eriksson fortsätter som bolagets revisorer.

Övrigt

Årsredovisning för år 2013 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.h1.se

Östersund den 17 april 2014
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Lööv, VD, H1  mattias.loov@h1.se, tel: 0771-24 25 26.