En extra bolagsstämma ägde rum den 3 september, stämman beslutade att lösa in egna aktier från Investa Företagskapital AB och samtidigt genomföra en fondemission utan att utge nya aktier.

Bolagsstämman beslutade om en minskning av aktiekapitalet med 1.336.161,52288 kr. Minskningen ska ske med indragning av totalt 4.014.040 B aktier enligt nedan:

Investa Företagskapital AB 4.014.040 B aktier

Ovanstående ägare äger rätt att lösa in 4.014.040 st ägda B aktier. Totalt för samtliga aktier ska 4.816.848 kr betalas vilket utgör en överkurs om 3.480.686,47712 kr. Anmälan om inlösen ska ske inom 2 veckor från beslutet. Återbetalningen ska ske när beslutet är registrerat hos Bolagsverket.

Bolagsstämman beslutade även om en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Fondemissionen ska genom anspråktagande av fritt eget kapital öka aktiekapitalet med 1.378.103,39488 kr utan utgivande av nya aktier.

Bolagets aktiekapital om 3.195.084,83112 kr ska ökas med 1.336.161,52288 till 4.531.246,354000 kr.

Efter genomförd minskning och fondemission har bolaget 9.598.530 aktier med ett kvotvärde om 0,473 kr varav 4.000.008 st aktier utgörs av A aktier.


För ytterligare information kontakta:

Mattias Lööv, VD, H1 mattias.loov@h1.se.