Viktiga händelser under första kvartalet 2014

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 25,7Mkr (att jämföra med 25,1 Mkr första kvartalet 2013) vilket är 2,3 % mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter uppvisas inom samtliga kundgrupper.

Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 33,6 % mot 32,1 % under kvartal ett föregående år. Ökade omkostnader går i första hand att härled till utbildning och marknadsföringskostnader.  

Utvecklingen under kvartalet ligger något över bolagets egna förväntningar och målsättningar för året.

Framtiden:

Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. H1 kommer bibehålla sin fokusering på nyförsäljning, fortsatta effektiviseringar och kvalitetshöjande åtgärder inom löpande produktion och lönsamhetsförbättrande åtgärder. Kvartal två, förväntas liksom tidigare år bli en utmaning gällande lönsamhet då kvartalet innehåller färre helgfria dagar och de beräknade affärsvolymerna och intäkterna kommer vara lägre under perioden tillsammans med produktionsanpassningskostnader för avvecklade uppdrag under andra kvartalet.

Koncernens intäkter:

Intäkterna för kvartalet uppgick till 25,7 MSEK (25,1) vilket var en ökning med 2,3 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör till ökade intäkter inom samtliga affärsområden.

Resultat:

Resultat för kvartalet uppgick till 1,6 MSEK före skatt i jämförelse med minus 0,8 MSEK för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand på förbättrad bruttomarginal.

Koncernens kassaflöde:

Kassaflödet för perioden uppgick till 1,2 MSEK i jämförelse med 60 TSEK för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 0,2 MSEK i jämförelse med 1,9 MSEK för föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,4 MSEK i jämförelse med minus 32 TSEK för föregående period och år.

 

För ytterligare information se bifogad rapport eller kontakta:

Ladda ned Kvartalsrapporten 

Mattias Lööv, VD, H1  mattias.loov@h1.se, tel: 0771-24 25 26.