Viktiga händelser under första kvartalet 2015

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 26,6Mkr
(att jämföra med 25,7 Mkr första kvartalet 2014) vilket är 3,5 % mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter uppvisas i inom samtliga affärsområden med betoning på kundservice och teknisk support.

Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 32,1 % mot 33,6 % under kvartal ett föregående år. Mindre omkostnader går i första hand att härleda till minskade marknadsföringskostnader.

Utvecklingen under kvartalet ligger över bolagets egna förväntningar och målsättningar för året.

Under första kvartalet har ett offentligt kontanterbjudande lagts till aktieägarna i H1. Efter kvartalets och accepttidens utgång har H1 en definierad huvudägare i form av ledningsgruppen i H1 genom ägarbolaget Panoster Investment AB. Ägarandelen för huvudägaren (ledningsgruppen) uppgår till 82,7 %, röstandelen uppgår till 90,4 %.

 

Framtiden:

Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. H1 kommer bibehålla sin fokusering på nyförsäljning, tjänsteutveckling, fortsatta effektiviseringar och lönsamhets- förbättrande åtgärder.

Q2, förväntas liksom tidigare år bli en utmaning gällande lönsamhet då kvartalet innehåller färre helgfria dagar och de beräknade affärsvolymerna och intäkterna kommer vara lägre under perioden. Kvartalet beräknas dock bli bättre än föregående år utifrån att föregående år besvärades med avvecklingskostnader för tidigare uppdrag.

Regeringen har nu kommunicerat att de har för avsikt att genomföra en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga. Detta medför en uppskattad årlig kostnads- ökning om minst 3 Mkr, vilket kommer att bli en stor utmaning för H1 att hantera.

 

Koncernens intäkter:

Intäkterna för kvartalet uppgick till 26,6 MSEK (25,7) vilket var en ökning med 3,5 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör till ökade intäkter inom samtliga affärsområden.

Resultat:

Resultat för kvartalet uppgick till 2,3 MSEK före skatt i jämförelse med 1,6 MSEK för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand på lägre avskrivningar.

Koncernens kassaflöde:

Kassaflödet för perioden uppgick till 1,6 MSEK i jämförelse med 1,2 MSEK för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 0,2 MSEK i likhet med föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,2 MSEK i jämförelse med 2,4 MSEK för föregående period och år.

För ytterligare information se kvartalsrapporten eller kontakta:

Mattias Lööv, VD, H1  mattias.loov@h1.se, tel: 0771-24 25 26