Första handelsdag med teckningsrätter för H1

 

För att stärka rörelsekapitalet i bolaget har styrelsen beslutat genomföra en företrädesemission av B-aktier om ca 2,4 MSEK till kursen 1,20 SEK. Handel med teckningsrätterna startar den 30:e maj 2012.

 

Erbjudandet innebär i korthet att aktieägarna i H1 Communication AB (publ) ges rätt att för sex (6) per avstämningsdagen den 28 maj 2012 innehavda aktier i Bolaget, oavsett serie, teckna en (1) nyemitterad aktie serie B till kursen 1,20 kronor per aktie.

 

Erbjudandet, omfattande en företrädesemission av högst 2 030 258 aktier, har beslutats av styreslen den 18 maj 2012, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 26 april 2012. Emissionen kan vid fullteckning öka Bolaget aktiekapital med högst 675 816,81 kronor.

 

–          Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 28 maj 2012 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för sex (6) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie serie B.

 

–          Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 30 maj 2012 till och med den 14 juni 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att bokas bort från VP­kontot och sker utan särskild avisering från Euroclear.

 

–          Årsredovisningens tillgänglighet 

Bolaget offentliggjorde sin årsredovisning för 2011 den 2 april 2012. Årsstämma hölls 26 april 2012, kommuniké från årsstämma samt Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på: Bolagets hemsida:www.h1.se. Årsredovisningen kommer också att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

–          Nya aktieägare

H1 välkomnar nya aktieägare att teckna sig för aktier i bolaget, dels genom att förvärva teckningsrätter via Aktietorgets marknadsplats eller via den för ändamålet upprättade teckningssedeln på www.h1.se eller via anmälningssedel hos www.aktietorget.se .

 

Mer information

Presskontakt:

Patric Huczkowski, H1 Communication AB.
press@h1.se

eller

Mattias Lööv, VD, H1 Communication AB.
mattias.loov@h1.se

 

www.h1.se