Nyheter

Läs det senaste nyheter och håll dig uppdaterad om vad som är i fokus i H1:s värld.

H1: Flaggningsmeddelande

- Flaggningsmeddelanden med anledning av Panoster Investment ABs bud på H1 Communication AB (publ) Den 10 mars 2015 offentliggjorde Panoster Investment AB (”PANOSTER”) ett kontanterbjudande på samtliga aktier i H1 Communication AB (publ)...

Panoster Investment ABs offentliggör Erbjudandehandling beträffande offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ)

Panoster Investment AB (”PANOSTER”) har idag offentlig gjort Erbjudandehandlingen beträffande offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (”H1”) avseende samtliga aktier i H1 (”Erbjudandet”). Aktierna i...

H1 har anlitat BDO i anledning av Panoster Investments offentliga erbjudande

Panoster Investment AB (”PANOSTER”) lämnade den 10 mars 2015 ett kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (”H1”) att överlåta samtliga sina aktier i H1 till PANOSTER till ett pris av 3,00 kronor kontant per...

H1: Styrelsen för H1 Communication AB (publ) utvärderar kontanterbjudandet från Panoster Investment AB

Panoster Investment AB (”PANOSTER”) har idag den 10 mars 2015 offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (”H1”) om att överlåta samtliga sina aktier i H1 till PANOSTER till ett pris av 3,00 kronor...

Marknadsmeddelande 46/15 – H1 Communication AB flyttas till Observationslistan

Med hänsyn till dagens pressmeddelande från Panoster Investment AB, där det framgår att Panoster lägger ett kontantbud om 3,00 kr per aktie, flyttas handeln med bolagets aktie (H1 B) tillsvidare till AktieTorgets...

Panoster Investment AB lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ)

Panoster Investment AB (”PANOSTER”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (”H1”) avseende samtliga aktier i H1 (”Erbjudandet”). Aktierna i H1 är upptagna till handel på...

H1 konsoliderar antalet utestående aktier och löser in Saminvest Mitt AB:s A-aktier

Överenskommelse har träffats med Saminvest Mitt AB om inlösen av 500.004 st A-aktier till ett pris om 1,50 kr/st för att därefter makulera de inlösta A-aktierna. Avsikten är att beslut om detta tas vid ordinarie årsstämma i H1 Communication...

H1 Bokslutskommuniké – Stark resultatförbättring under 2014

Viktiga händelser under 2014 Nettoomsättningen under 2014 uppgick till 93,3 MSEK (98,1) vilket var en minskning med 4,9 % i jämförelse med föregående år. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och...

H1 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2014 – Stark bruttomarginal och ökande affärsvolymer

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2014 Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 20,3Mkr (att jämföra med 23,3 Mkr tredje kvartalet 2013) vilket är 12,9 % mindre än föregående års tredje kvartal. Lägre intäkter...

H1 Flaggningsmeddelande – Inlösen av aktier

Flaggningsmeddelanden med anledning av inlösen av aktier i H1 Communication AB (publ) Den 3:e september beslutades vid en extra bolagsstämma att inlösa totalt 4.014.040 st B-aktier. Inlösen har nu blivit registrerat hos Bolagsverket. Den 19:e...

Kommuniké från extra bolagsstämma i H1 Communiaction AB (publ) den 3 september 2014

En extra bolagsstämma ägde rum den 3 september, stämman beslutade att lösa in egna aktier från Investa Företagskapital AB och samtidigt genomföra en fondemission utan att utge nya aktier. Bolagsstämman beslutade om en minskning av...

96 % av Svarsservicekunderna rekommenderar H1 Communication

Varje år genomför vi en enklare NKI-undersökning bland våra Svarsservicekunder för att ta reda på hur våra kunder uppfattar oss och vår tjänst Svarsservice och Telefonpassning. Frågan som ställdes var: Skulle du kunna rekommendera...

H1 Kvartalsrapport andra kvartalet 2014 – Positivt resultat och förstärkt kassaflöde för det andra kvartalet 

Viktiga händelser under andra kvartalet 2014 Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 22,6 Mkr (att jämföra med 24,8 Mkr andra kvartalet 2013) vilket är 8,9 % mindre än föregående års andra kvartal. Minskningen härrör i...

Aktieägarna i H1 Communication AB (publ), 556730-0610

Aktieägare kallas härmed till extrabolagsstämma onsdagen den 3 september 2014 klockan 10.00 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund. Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda...

Kommuniké från årsstämma i H1 Communication AB (publ) den 17 april 2014

Årsredovisning och utdelning Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2013 och att årets resultat om 12 758...