Panoster Investment AB (”PANOSTER”) offentliggjorde den 10 mars ett offentligt kontanterbjudande till samtliga aktieägare i H1 Communication AB (publ) (”H1”). Offentliggörandet kompletterades den 13 mars med en Erbjudandehandling.

Vid accepttidens utgång den 10 april 2015, kl 15.00 har PANOSTER erhållit accept om totalt 3 200 004 st A-aktier samt 2 240 611 st B-aktier, dvs en ägarandel om 56,7 % och en röststyrka om75,1 %. PANOSTER har därutöver förvärvat 500 004 st A-aktier samt 1 999 476 st B-aktier utanför erbjudandet vilket representerar en ägarandel om 26,0 % samt en röststyrka om 15,4 %. Totalt utgör detta 3 700 008 st A-aktier samt 4 240 087 st B-aktier i H1. Ägarandelen uppgår därmed till 82,7 % och röststyrkan till 90,4 %.

Mot bakgrund av att PANOSTER nu har uppnått en tillfredsställande acceptansnivå och ägarandel i H1 har PANOSTER valt att förklara hela Erbjudandet som ovillkorat.

PANOSTER avser fortsätta öka sitt innehav i H1.

Utbetalning av vederlag förväntas ske omkring den 15 april 2015.

Panoster Investment AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lööv, styrelseordförande Panoster Investment AB
E-post: mattias@torjald.se
Tel: +46 70 626 79 10