SV

Arbeta hos

Arbeta hos
SV

Hållbart företagande

H1 Communication AB är ett ägarlett företag med fokus på långsiktighet, tillväxt och lönsamhet. Vi ser till helheten, ett hållbart företagande måste vara långsiktigt hållbart utifrån flera perspektiv. Vår definition av ett hållbart företagande bygger på tre beståndsdelar:

 

Hållbara affärer

H1 Communication ska göra långsiktiga affärer med sund lönsamhet. Vi strävar efter att inte ta onödiga affärsrisker för att trygga en långsiktig och stabil relation till våra uppdragsgivare. Exempelvis innebär det att vi alltid strävar efter att avtal och kontrakt sluts med sunda affärsvillkor och garantinivåer för båda parter. H1 ska agera med hög affärsmoral, integritet och affärsetik. Vi ska agera transparent mot våra uppdragsgivare för att säkerställa att vi följer avtalade affärsöverenskommelser. Vi ska alltid arbeta proaktivt och stävja alla former av korruption, vilket avser alla i våra affärsrelationer; uppdragsgivare, kunder, leverantörer och anställda.

 

Hållbara människor

H1 Communications viktigaste resurs är alla medarbetare. Genom att systematiskt arbeta med arbetsglädje, engagemang och energi, enligt Happy-filosofin, vill vi få alla medarbetare att trivas och verka i sitt arbete på ett hållbart sätt. Vi strävar alltid efter att vara en flexibel och hänsynstagande arbetsplats för att ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättning till ett hållbart arbetsliv.

Läs mer om Happy-filosofin

 

Hållbar miljö

Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra miljöpåverkande faktorer, allt för att säkerställa att H1 tar ansvar för en hållbar framtid. H1 har identifierat olika miljöpåverkande faktorer där koldioxidutsläpp, genererad av resor och transporter, visat sig ha störst påverkan. H1 jobbar därför strukturerat och långsiktigt med att optimera transporter och tjänsteresor, både med avseende på planering och val av transportsätt. Vårt arbete sträcker sig utanför vår egen organisation. När vi planerar aktiviteter försöker vi effektivisera och planera även för våra kunders och externa intressenters resor.

Visselblåsarfunktion

En sund och hållbar arbetsmiljö, hög affärsetik och goda relationer är avgörande nycklar för vår framgång. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi en funktion för visselblåsning.

För att möjliggöra en anonym rapportering är visselblåsarfunktionen digital och lösenordskyddad. En arbetsgrupp säkerställer att de anmälningar som kommer in utreds omgående och att lämpliga åtgärder vidtas. Såväl interna som externa visselblåsare välkomnas.

Vad kan rapporteras?

Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Hit räknas bland annat:

  • Bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Korruption och mutor.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
  • Andra allvarliga oegentligheter som rör H1:s vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Klicka här för att lämna ett visselblåsarärende.