SV

Arbeta hos

SV

Kvalitetssäkrade leveranser

För att säkerställa att vår leverans möter våra uppdragsgivares förväntningar har H1 implementerat och certifierats efter ett flertal ISO-standarder:

 • ISO 18295 – Contact center branschens standard för att säkerställa överenskommelser kring KPI:er och serviceinformation
 • ISO 9001/14001 – Certifierade kvalitets- och miljöledningssystem som säkerställer ständiga förbättringar, målstyrning och långsiktigt kvalitetsarbete
 • ISO 27001 – En europeisk standard för ledningssystem när det gäller frågor om informationssäkerhet ger oss trygg hantering av våra uppdragsgivares informationstillgångar och bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker

En kvalitetssäkrad arbetsprocess tillsammans med våra medarbetare och Happy-filosofin utgör grunden i vår leverans.

 

ISO 18295-1

En trygg on-boarding för lyckade resultat

Nyckeln till en framgångsrik outsourcing börjar i en bra uppstartsprocess. Med utgångspunkt i ISO 18295-1 arbetar H1 efter en standardiserad kvalitetssäkrad process. Det gör vi för att säkerställa att rätt teknik, arbetsprocess, utbildning för agenter, bemanningsprognostisering och statistikåterkoppling finns plats redan från dag ett.

 

ISO 18295-1 i korthet

 • Kvalitetssäkrad uppstartsprocess
 • Verktyg för grundlig analys av uppdragets karaktär
 • Kort och agil arbetsprocess
 • Ordning och reda i flöden, utförande och rapporter
Läs mer om ISO 18295-1

Vad är ISO 18295-1

ISO 18295-1 är en standard med syftet att säkerställa ett kundkontaktcenters åtaganden mot sina uppdragsgivare och kunder. Standarden är framtagen i samarbete med branschen med målsättning att definiera standardiserade och proaktiva arbetsprocesser samt KPI:er för att höja branschens servicekvalitet. Den bidrar till att tydliggöra förväntningar för uppdragsgivare och anställda, möjliggöra resultatstyrning och främja nöjda uppdragsgivare och kunder.

ISO 18295-1 behandlar krav och riktlinjer för huvudprocesser i ett kundkontaktcenter; kundrelationer, ledarskapet, personal, verksamhetsprocesser, infrastruktur samt relationen till uppdragsgivaren.

Tillämpningen av ISO 18295-1 ger H1:s uppdragsgivare möjligheten att på ett enkelt, strukturerat sätt definiera och dokumentera H1: åtagande i uppdraget. Det gäller framförallt riktlinjer för tillämpliga KPI:er och serviceinformation i uppdraget. Exempelvis arbetsrutiner, processer, tjänsteomfång, roller och ansvar, prognoser, planering och eskalering.  

ISO 9001/14001

Skapar kundservice i världsklass

För att kontinuerligt säkerställa rätt service till rätt kostnad arbetar H1 efter en kvalitetssäkrad process enligt ISO 9001/14001. Verksamhetsledningssystemet möjliggör en effektiv arbetsprocess där vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att leverera tjänster som klarar kundernas krav. Standarden lägger fokus på ständiga förbättring och kundtillfredsställelse.

 

Certifikat ISO 9001/14001 i korthet

 • Kvalitetssäkrade leveranser
 • Ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse
Läs mer om ISO 9001

Vad är ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt erkänd ledningssystemstandard för kvalitetsarbete. ISO 9001 anger tydliga riktlinjer och krav för ett kvalitetsledningssystem och hur detta bidrar till förmågan att leverera tjänster som klarar kundernas krav. Standarden lägger fokus på ständiga förbättring och kundtillfredsställelse.

H1:s praktiska tillämpning av ISO 9001 formaliserar och effektiviserar arbetet att ständigt utveckla verksamheten. Genom verksamhetsledningssystemet förenklas organisationens medvetande, delaktighet och arbetsprocesser. Tillämpningen innefattar ett riskbaserat förhållningsätt för att hantera krav, behov och förväntningar från uppdragsgivare i syfte att leverera en kvalitetstjänst med bästa möjliga kundnöjdhet/Happy Customer©.

Läs mer om ISO 14001

Vad är ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem. Grunden i 14001 är 55 skall-krav som kan ses som komponenter för ett miljöledningssystem. ISO 14001 innehåller därmed ingen specifik miljöprestanda att uppnå utan bygger på ständiga förbättringar inom verksamheten.

I enlighet med ISO 14001 har H1 identifierat olika miljöpåverkande faktorer där koldioxidutsläpp, genererad av resor och transporter, visat sig ha störst påverkan. H1 jobbar därför strukturerat och långsiktigt med att optimera transporter och tjänsteresor, både med avseende på planering och val av transportsätt. Vårt arbete sträcker sig utanför vår egen organisation. När vi planerar aktiviteter försöker vi effektivisera och planera även för våra kunders och externa intressenters resor.

Det kontinuerliga arbetet med ISO 14001 är vårt sätt att säkerställa att H1 tar ansvar för en Hållbar framtid, något som vi också gärna ser att våra uppdragsgivare är en del av.

Den praktiska tillämpningen av ISO 14001 är också en del av H1:s ställningstagande om Hållbart Företagande där även Hållbara Affärer och Hållbara Människor ingår.

 

Läs mer om Hållbart företagande

 

ISO 27001

Säker hantering av informationstillgångar

Att säkerställa trygg hantering av våra uppdragsgivares och deras kunders informationstillgångar är grundläggande i alla H1:s leveranser. För att uppfylla detta arbetar H1 enligt ISO 27001, en standard för ledningssystem för informationssäkerhet. Det innebär ett kontinuerligt arbete med administrativ och teknisk säkerhet. Hörnstenarna är tillgänglighet, riktighet och att all information är konfidentiell.

 

Certifikat ISO 27001 i korthet

 • Trygg hantering av uppdragsgivarens informationstillgångar
 • Säker hantering av kunders personuppgifter
 • Kvalitetsgaranti genom 3:e parts certifiering
 • Kontinuerligt arbete med administrativ och teknisk säkerhet

 

 

Läs mer om ISO 27001

Vad är ISO 27001

Standard SS-ISO/IEC 27001:2017 är en Europastandard för Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). Standarden specificerar kraven för upprättande, införande, underhåll och ständiga förbättringar av ett ledningssystem.
Standarden innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.
H1:s praktiska tillämpning av 27001 består i att säkerställa att verksamhetens information är:

 • Konfidentiell – Att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehöriga
 • Tillgänglig – Att information ska kunna användas i förväntad utsträckning och inom önskad tid
 • Riktig – Att information är korrekt, aktuell och fullständig

 

Tillämpningen utgår från ett kontinuerligt arbete med teknisk och administrativ säkerhet. Administrativ säkerhet består av formell och informell säkerhet där formell säkerhet rör frågor som till exempel kryptering, autentisering och skalskydd. Informell säkerhet handlar om medvetande, säkerhetskultur och policys.
Implementering av ISO 27001 och certifiering av en oberoende part säkerställer att H1 systematiskt och kontinuerligt arbetar med att skydda våra uppdragsgivares informationstillgångar i befintliga uppdrag. Standardens krav på ständiga förbättringar gör att H1, också ur ett informationssäkerhetsperspektiv, står väl rustade för framtidens ständiga förändringar av teknik och kommunikationskanaler.
Vill du veta mer om H1:s tillämpning av informationssäkerhet?

Glada medarbetare gör stor skillnad

H1:s agenter är representanter för våra uppdragsgivares varumärken och renommé, dygnet runt, 365 dagar per år. För att levererar bästa möjliga kundbemötande jobbar H1 systematiskt enligt en väl beprövad metod, H1’s egen Happy-filosofi. Utgångspunkten är att, människor som känner arbetsglädje och energi presterar utöver det vanliga.

 

H1’s Happy-filosofi

 • Stort fokus på arbetsglädje
 • Låg personalomsättning
 • Hög och kontinuerlig kompetens i uppdragen
 • Minimerade kvalitetsbrister
 • Lägre utbildningskostnader

 

Läs mer om H1’s Happy-filosofi

 

Snabbfotat och agilt förhållningssätt

Ett agilt förhållningssätt gör det möjligt att hänga med i dagens ständigt föränderliga värld. Digitalisering och förändrade affärsmodeller kräver kontinuerliga förändringar och förbättringar av teknik, bemanning och agenternas kompetens. En E-learning plattform säkerställer att våra agenter får rätt kunskap i rätt tid på ett effektivt sätt.

Som experter på kundservice erbjuder H1 kontinuerlig återkoppling för att bidra till ständiga förbättringar för våra uppdragsgivare. Vid behov av ett större helhetsgrepp kring specifika förbättringsområden erbjuder vi även tjänster inom Analys och Rådgivning.

 

Våra agila metoder ger dig

 • En proaktiv partner
 • Ständiga förbättringar
 • Alltid tillgång till den senaste tekniken
 • Utveckling och merförsäljning
 • Kontroll på statistik och nyckeltal

 

Läs mer om H1’s alla tjänster